Звіт керівника

Пісочинського ДНЗ (ясла-садок) № 3 «Теремок» Пісочинської селищної ради Сичової С.О.

перед педагогічним колективом і громадськістю

за 2017/2018н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Пісочинського ДНЗ (ясла-садок) № 3 «Теремок» Пісочинської селищної ради Харківської області Харківського району знаходиться за адресою: 62416, Харківської обл., смт. Пісочин, пров. Шевченка, 23, телефон 742-39-07, E-mail: dnz-teremok3@ukr.net

Працює з серпня 1990 р., розрахований на 12 груп - 390 місць. З 25.12.2015 року було відкрито 4 додаткових групи розрахованих на 100 осіб. Фактична мережа – 491 дитина. Відповідно до штатного розпису в дошкільному закладі працює 73 працівники, з яких 26 – педагогічні.

Дошкільний навчальний заклад № 3 «Теремок» має статус україномовного. На виконання ст. 19 ЗУ «Про дошкільну освіту», ст. 32 ЗУ «Про місцеве самоврядування», згідно з листом Міністерства освіти і науки України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» від 07 травня 2007 р. № 1/9-263, з метою створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти, дошкільний заклад щорічно проводить облік дітей дошкільного віку.

Режим роботи ДНЗ №3 «Теремок»: п’ятиденний з 8.00 до 17.00, але є 3 групи які працюють 10,5 годин (з 8.00 до 18.30), 4 групи (чергових), які працюють з 6.30 до 18.30.

Протягом 2017-2018 навчального року ДНЗ № 3 «Теремок» працював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» у всіх вікових групах закладу, а також, відповідно до власного Статуту, програми розвитку та річного плану роботи.

Дошкільний навчальний заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, корекційної роботи для дітей компенсуючої групи. Групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивально-ігрове середовище.

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

ДНЗ № 3 «Теремок» укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 28 педпрацівників: 1 завідувач, 1 вихователь – методист, 3 музичних керівника, 22 вихователі, 1 інструктор з фізичного виховання. З вищою освітою – 18 педагогів, з середньо-спеціальною освітою – 7 педагогів. Не закінчена вища – 3 педагога.

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. На протязі навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістам Шинкаренко І.С., Теличко А.І., Пєнзєва О.А., Сущенко Г.С., Подолянюк О.В. з питань освітньо-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим удосконалились теоретичні знання та практичні вміння педагогів.

У 2017/2018 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів. В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією ДНЗ №3 «Теремок» були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

У 2017/2018 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи, кругі столи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Вихователь-методист Приймак С.А., протягом року, надавала допомогу вихователю Сущенко Г.С., Подолянюк О.В. у складанні планів роботи з різних розділів Освітньої програми «Дитина», підвищенні рівня самоосвіти, веденні документації згідно номенклатури.

В ході вивчення організації освітньо – виховного процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу з’ясувалося, що в інноваційній діяльності педагоги за основу беруть виконання Закону України «Про інноваційну діяльність» та Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН молоді і спорту від 30.11. 2012 №1352.

На основі моніторингу інноваційного потенціалу педагогів були визначені групи творчого (12%) та пошукового (56%) рівнів готовності. Сприйнятливість і ставлення до інновацій, підготовленість до освоєння інновацій, рівень новаторства - знаходяться на достатньому рівні. За анкетуванням, у минулому навчальному році пробували застосувати будь-які новинки у своїй роботі майже всі вихователі (85%). Стимулом впровадження інновацій в освітній процес ДНЗ, за думкою 60% педагогів, є підвищення інтересу дітей до навчання та виховання, можливість реалізувати свої сили й здібності, досвід і майстерність, усвідомлення власних здібностей.

Предметно – розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (телевізорів, DVD, дитячих комп’ютерів) та рівень роботи зі створення бази навчально – методичного забезпечення груп з проблеми формування інформаційно – комунікаційної компетенції дошкільників.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Відповідно до ст. 23Закону України «Про освіту», розділу V Закону України «Про дошкільну освіту», з метою реалізації державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу затверджений, з метою сприяння розвиткові наукової та інноваційної діяльності у ДНЗ, забезпечення інформаційно-комунікативних зв’язків, рівномірного запровадження контролю й моніторингового дослідження, організаційного та функціонального оновлення діяльності була організована методична робота протягом 2017/2018 навчального року.

У 2017/2018 навчальному році робота методичної служби ДНЗ була зосереджена над вирішенням наступних актуальних питань:

1. Вдосконалення роботи щодо впливу художньо-мовленнєвої діяльності на всебічний розвиток і формування мовленнєвої компетенції дошкільників.

2. Спрямування роботи педагогічного колективу на оптимізацію рухового режиму та самостійну ігрову діяльність у дошкільному закладі як важливу складову фізичного розвитку дошкільників.

3. Розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля через організацію пошуково-дослідницької діяльності.

4. Створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти.

Виходячи з спрямування теми та враховуючи професійні запити педагогічного колективу дошкільний навчальний заклад здійснював роботу за такими основними напрямами:

- впровадження медіаосвіти в навчально-виховному процесі;

- підвищення соціально - психологічної та педагогічної культури вихователів;

- активізація роботи педагогічного колективу щодо формування патріотичної свідомості дітей;

- формування екологічної свідомісті дошкільників; -

- здійснення робот з підвищення пізнавальної та мовленнєвої активності дітей;

- удосконалення спеціальних знань, умінь та навичок щодо оздоровчо – профілактичної роботи з дітьми;

- систематизація роботи з фізичного розвитку дітей для зміцнення і збереження здоров’я.

- здійснення організації життєдіяльності дітей в умовах дошкільного навчального закладу відповідно до вимог, визначених у новій редакції Базового компонента дошкільної освіти;

- організація освітнього процесу відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця). Методична робота з педагогічними кадрами у 2017/2018 навчальному році була спрямована на підвищення їх професійного рівня. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

Найважливішою формою підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів були педради. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи, у яких приймали активну участь всі педагоги.

Згідно річного плану відбулася 30.08.2017 р. педагогічна рада № 1

Тема: «Підсумки та планування освітньої роботи на 2017/2018 навчальний рік», Відповідальна завідувач Сичова С.О., вихователь-методист Приймак С.А., взяли участь усі педагоги закладу.

Педагогічна рада № 2 відбулася 07.12.2017 р.

Тема: «Формування мовленнєвої компетенції дошкільників». Відповідальна завідувач Сичова С.О., вихователь-методист Приймак С.А. Взяли участь вихователі Нечивілова Т.Т., практичний психолог Сушенцова М.В.., та усі педагоги закладу.

Педагогічна рада №3 відбулася 23.03.2018 р.

Тема: «Від екології природи – до екології душі. Відповідальна завідувач Сичова С.О., вихователь-методист Приймак С.А., взяли участь – вихователь Негреба В.Д., Васіліва І.В., Криницька О.Ф., вихователь Касєєва О.В., вихователь Подолянюк О.В. та усі педагоги закладу.

Педагогічна рада №4 відбулася 29.05.2018 р.

Тема: « Про підсумки роботи за 2017/2018 н.р. та завдання на літній оздоровчий період». Відповідальна завідувач Сичова С.О., вихователь-методист Приймак С.А., взяли участь – сестра медична старша Варибрус К.О. та усі педагоги.

Під час їх проведення були використані різноманітні інтерактивні форми та методи роботи (ділові ігри, ігрові та психологічні вправи, робота в мікрогрупах, електронні презентації, моделювання, анкетування тощо), що сприяло розвитку творчої думки кожного педагога.

Протягом року педагоги ДНЗ підвищували рівень своїх теоретичних знань та практичних навичок на семінарах та семінарах-практикумах, які проходили в дитячому садку: в жовтні 2017 року був проведений теоретичний семінар на тему: «Вплив художньо - мовленнєвої діяльності на всебічний розвиток дитини». На семінарі були висвітлені основні завдання розвитку особистості дошкільника через залучення їх до художньої літератури за Освітньою програмою «Дитина»; значення розучування віршів, забавлянок, загадок, потішок, колисанок для розвитку зв’язного мовлення дошкільнят. У листопаді був проведений майстер-клас: «Підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників». В грудні 2017 року відбувся семінар – практикум на тему: «Формування основ патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства». На семінарі вихователі були ознайомлені з системою роботи з дітьми дошкільного віку щодо формування у них основ патріотичного виховання; на семінарі була проведена практична робота «Лялька-мотанка». В березні 2018 року був проведений семінар-практикум на тему: «Формування природничо-екологічної компетенції у дітей дошкільного віку». Семінар відбувся в формі круглого столу, на якому були висвітлені сучасні проблеми екологічного виховання дошкільників. Наприкінці семінару була проведена практична робота «Екологічний плакат».

Проведення колективних переглядів занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки та самоаналізу. З метою організації обміну досвідом та висвітлення надбань вихователів у 2017/2018 навчальному році проводились відкриті заходи:

- заняття для дітей старшого віку з пріоритетом логіко-математичного розвитку на тему: «Загадки бабусі Граюсі», вихователь Нечивілова Т.Т.;

- заняття для дітей середнього віку з художньо-продуктивної діяльності на тему: «Мелодія осені», музичний керівник Харченко А.В.;

- заняття для дітей старшого віку за проектом «Садочок – простір дружній до дитини» на тему: «Ранкові зустрічі», вихователь Пєнзєва О.А.;

- заняття для дітей середнього віку за проектом «Садочок – простір дружній до дитини» на тему: «Лялька персона», вихователь Шинкаренко І.С.;

- заняття для дітей середнього віку з пріоритетом пізнавального розвитку на тему: « Подорож екологічною стежинкою», вихователь Васіліва І.В.;

- заняття для дітей середнього віку з екологічного виховання на тему: «Цікава подорож», вихователь Теличко А.І.

- інтегроване заняття для дітей старшого віку на тему: «Чарівна свічка», вихователь Кулешова В.В.;

- інтегроване заняття для дітей середнього віку на тему: «Зимові фантазії», вихователь Тініна О.В.

У 2017/2018 навчальному році методичною службою ДНЗ систематично проводились різноманітні консультації з педагогами з різних питань організації освітньої діяльності згідно відповідних розділів річного плану.

Протягом 2017/2018 навчального року чергова атестація педагогічних працівників була проведена відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, яке було затверджено наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550, та з урахуванням змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників , затверджених Наказом МОН України від 20.12.2011 № 1473.

У 2017/2018 навчальному році було атестовано:

- вихователя Васіліву І.В., рішенням атестаційної комісії встановлено другу кваліфікаційну категорію;

- вихователя Кулешову В.В., рішенням атестаційної комісії встановлено другу кваліфікаційну категорію;

- вихователя Нечивілову Т.Т., рішенням атестаційної комісії встановлено першу кваліфікаційну категорію;

- вихователя Тініну О.В., рішенням атестаційної комісії встановлено першу кваліфікаційну категорію;

- вихователя Токар Л.М., рішенням атестаційної комісії встановлено другу кваліфікаційну категорію;

- музичного керівника Харченко А.В., рішенням атестаційної комісії встановлено другу кваліфікаційну категорію.

Педагоги, які атестувалися узагальнили свій досвід роботи у портфоліо, приймали активну участь у семінарах, педрадах, проводили колективні заняття для педагогів дошкільного закладу. У процесі атестації проводилося всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності працівників. Простежувалося постійне підвищення професійної компетентності наших колег, ріст їх майстерності, розвиток творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. Засобом активного професійного вдосконалення педагогів залишається самоосвіта: планова робота над індивідуальними проблемами. З метою самоосвіти педагогами було опрацьовано літературу відповідно до пріоритетних завдань закладу на поточний рік та відповідно до теми самоосвіти.

Педагоги вчасно проходять курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «ХАНО» відповідно перспективного плану. У цьому навчальному році вихователі Тініна О.В., Токар Л.М., Теличко А.І. проходили курсову перепідготовку згідно з графіком. Їх досягнення успішно оцінені за модулями навчально-тематичного плану: соціально-гуманітарним, професійним, та творчим. Одержані знання активно впроваджувалися в практичну роботу з дітьми, це значно підвищило рівень з питань роботи за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Дошкільний заклад «Теремок» продовжує роботу з впровадження проекту «Садочок – простір дружній до дитини», який реалізовував Всеукраїнський фонд «Крок за крок» спільно з Києво-Могилянською академією за підтримки ЮНІСЕФ. Цей проект впроваджується в групах для дітей старшого віку «Калинка», «Веселка»; в групах для дітей середнього віку «Ромашка», «Буратіно» та для дітей молодшого віку в групі «Чомусики».

Гурткова робота в ДНЗ є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і становить невід'ємну частину освітнього процесу. Діти мають можливість обирати заняття за власними уподобаннями, здібностями. Всі організовані в ДНЗ гуртки мають плани роботи, викладені у формі проектів, де визначені мета, завдання, ресурси, очікуванні результати та етапи роботи за темами гуртків. За основу складання проектів взято рекомендовані Міністерством освіти парціальні програми та передові педагогічні досвіди роботи педагогів України, адаптовані для роботи з вихованцями ДНЗ. Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртка «З народної скарбнички» будується відповідно парціальної програми: «Україна – моя Батьківщина», програма з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Вихователь НечивіловаТ.Т. знайомить дітей дошкільного віку з малими формами фольклору та народними обрядами та традиціями. Зростанню та розвитку індивідуальних здібностей та інтересів дітей, за бажанням батьків, сприяла упродовж року робота музичного гуртка «Барвінок», яка здійснюється на основі парціальної освітньої програми «Радість творчості» (авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В.). Гурткова робота була спрямована на розвиток творчих здібностей та обдарованості дошкільників. Музичний керівник Харченко А.В. розвивала у дітей почуття музики засобами хорового співу та грою на музичних інструментах, навчила їх передавати свої почуття в співах, музикуванні. Робота з дошкільниками сприяла розвитку у них звуковимови, ритму, якості мовлення тощо. Вихованці гуртка «Барвінок» приймають постійну участь у святах та розвагах ДНЗ, Пісочинської селищної ради.

Проводилась певна робота щодо підвищення зовнішнього іміджу ДНЗ: розроблено та виготовлено портфоліо ДНЗ у відповідності до сучасних вимог, оновлено сайт ДНЗ

Однак, є і недоліки в роботі методичної служби:

1. Недостатньо здійснювався контроль за самоосвітою педагогів (за поглибленою роботою педагогів над індивідуальною науково-методичною темою).

2. Не всі вихователі в роботі з дітьми використовували медіа-презентації, бо не обізнані у роботі з ПК.

Отже, пріоритетними завданнями для вдосконалення роботи методичної служби на 2018/2019 навчальний рік є:

1.Активізувати контрольно-аналітичну діяльність методичної служби ДНЗ щодо роботи педагогів над науково-методичною темою.

2.Забезпечити подальші умови по залученню педагогів до участі в районних і обласних конкурсах професійної майстерності.

3.Спрямовувати роботу педагогічного колективу щодо всебічного розвитку дошкільників засобами інтегрованої діяльності

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ЙОГО РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

Результати контрольно-аналітичної діяльності. Відповідно до річного плану на 2017/2018 навчального року адміністрацією закладу постійно здійснювався контроль за організацією навчально-виховної роботи, дотриманням режиму дня, якості планування, готовності педпрацівників до робочого дня, використанням здоров’я зберігаючих технологій, якості організації роботи щодо попередження дитячого травматизму, робота з батьками тощо.

В закладі створена комплексна система контролю за повноцінною роботою всіх учасників навчально-виховного процесу

Управлінська діяльність в ДНЗ здійснювалась на основі партнерсько-рівноправного стилю взаємин.

У закладі створена система інформаційного забезпечення управління та циклограма наказів, розроблено циклограму роботи завідувача та вихователя-методиста, критерії оцінювання роботи працівників закладу.

Управлінська діяльність в дошкільному навчальному закладі була спрямована на вирішення таких пріоритетних завдань:

1. Продовжувати працювати за Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та методичними рекомендаціями до програми; продовжувати працювати за новою редакцією Базового компоненту дошкільної освіти України, шляхом підвищення дидактичної компетентності педагогів.

2. Забезпечити соціалізацію та адаптацію дітей до умов дошкільного закладу засобами формування емоційної сфери дошкільників.

3. Активізувати пізнавальне ставлення до навколишнього світу шляхом формування мовленнєвої компетентності у дошкільників за допомогою методу наочного моделювання.

4. Продовжувати роботу щодо створення в ДНЗ здоров’я зберігаючої системи через оптимальну організацію рухового режиму дошкільників у продовж дня.

Внутрішній та зовнішній контроль у нашому ДНЗ — це певна система спостережень та перевірок, які дозволяють встановити відповідність рівня навчально-виховного процесу вимогам програм навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку, а також спонукає до самоаналізу і самооцінки, і порівняння з досвідом інших ДНЗ.

З метою прогнозування і регулювання організації освітнього процесу в 2017/2018 навчальному році було проведено:

- тематичне вивчення (02.09.2017—3.09.2017) «Готовність до нового навчального року». Під час перевірки встановлено, що всі групи були підготовлені до навчального року, в групах оновлені розвивальні середовища, поповнені дидактичним матеріалом;

- тематичне вивчення (20.11.2017-24.11.2017) «Стан роботи з мовленнєвого розвитку дітей». Перевіркою встановлено, що педагоги груп проводять планомірну роботу із вдосконалення змісту, форм і методів роботи з проблеми мовленнєвого розвитку дітей; вихователі досконало володіють літературними нормами мовлення, дотримуються норм етики спілкування, як на заняттях так і поза межами організованого навчання; в усіх групах створене належне мовленнєво-предметне середовище;

- тематичне вивчення (19.02.2018-23.02.2018) «Стан роботи з екологічного виховання», метою вивчення було провести аналіз роботи вихователів щодо розвитку екологічної компетентності дошкільників 5-го та 6-го років життя. У ході вивчення з’ясувалось, що для проведення даної роботи в ДНЗ працює компетентний у цьому питанні колектив вихователів; результати, отриманні під час перевірки, свідчать про те, що у даних групах створенні належні умови, щодо організації роботи з екологічного виховання дошкільників;

- тематична перевірка з 14.05.2018 – 18.05.2018 вивчала стан навчально - виховної роботи з дітьми 6-го року життя. Перевірка показала належний рівень стану навчально-виховної роботи з дітьми 6-го року життя. На основі відвідувань занять та діагностичних карток встановлено, що вихователями груп проводиться систематична та планомірна робота з підготовки дітей до навчання у школі. Заслуговує на увагу здатність дітей старших груп «Веселка», «Дюймовочка» до самостійних аргументованих суджень, висновків по темі заняття. Діти групи, «Калинка» та «Білосніжка» проявили стійкий інтерес до діяльності на занятті, уміння використовувати свій життєвий досвід, знання на різних етапах заняття. Планування навчально – виховного процесу ведеться відповідно до вимог Освітньої програми «Дитина». Дотримання блочно-тематичного принципу у плануванні сприяє здійсненню цілісного підходу до організації педагогічного процесу.Врахування вихователями при плануванні вікового складу групи, оволодіння дітьми знаннями, навичками та вміннями забепечує оптимальні умови для розвитку дошкільників. Прослідковується послідовність у викладені матеріалу, чіткість поставлених завдань, відповідність форм віковим та індивідуальним особливостям, різноманітність видів діяльності

Результати навчально-виховного процесу.

У 2017/2018 навчальному році організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі проводилась за Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина».

Для реального визначення рівня знань, умінь та навичок вихованців відповідно вимог Освітньої програми для дітей від двох до семи років, двічі у навчальному році було проведено моніторинг знань, умінь, навичок дітей в усіх вікових групах вихователями.

Головна мета моніторингу – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж цілого року. Результати досягнень дітей дали змогу зорієнтувати педагога у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею. Моніторинг здійснювався двічі на рік, вихователі за картками видів діяльності вносили корективи, в опитуванні дітей.

Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені в діаграмах, експертами зроблені відповідні висновки та рекомендації до кожної із них.

На підставі аналітичного зрізу рівня розвитку дітей проведеного педагогами ДНЗ, отримано наступні результати. Із 260 продіагоностованих дітей виявлено:

- з високим рівнем розвитку - 30% дітей;
- з достатнім рівнем розвитку – 35% дітей;
- з середнім рівнем розвитку – 33% дітей;
- з низьким – 2% дітей.

Помітна позитивна динаміка порівняно з проміжною діагностикою: збільшилась кількість дітей з високим рівнем на 6%, достатнім на 3%. Знизилася кількість дітей з середнім рівнем на 1%, з низьким на 4%.

Найбільший показник низького рівня виявлено в групі раннього віку та молодшого дошкільного віку. Найвищі результати у дітей середнього віку (група «Дзвіночок», «Ромашка», «Казка») та старшого дошкільного віку (групи «Веселка», «Дюймовочка», «Калинка»).

РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.

Вже багато років спільні проблеми, принципи і цілі єднають дошкільний навчальний заклад з Пісочинським колегіумом. Забезпечити цю єдність допоміг план спільної роботи, який дав змогу упорядкувати і систематизувати діяльність педагогів у вирішенні завдань підготовки дітей до школи. Вихователі ДНЗ відвідували заняття в першому класі, де навчаються колишні випускники ДНЗ.

Вихователі груп дітей старшого віку «Веселка», «Дюймовочка», «Зірочка» та «Калинка» проводили екскурсії дітей до школи на свято першого та останнього дзвоника.

У лютому 2018 року була проведена консультація сестрою медичною старшою Варибрус К.О. для вчителів початкових класів, вихователів ДНЗ «Які показники характеризують старшого дошкільника напередодні його вступу до школи».

В квітні 2018 року. було проведено батьківські збори «Готуємо дітей до школи, в рамках якого проведено тестування батьків:"Готовність до школи… батьків. Спробуємо навчитись".

Відкритий мікрофон «Запитуйте – відповімо», де виступили: завідувач ДНЗ, вихователі випускних груп.

До школи у 2018 році піде 131 дитина. Високого рівня -35%, достатнього - 42%, середнього - 23%, низького – 0%.

Робота дошкільного закладу з колегіумом, велась на належному рівні – відповідно до плану «Наступність у роботі ДНЗ №3 «Теремок» та колегіуму», виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Задля реалізації цих завдань.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ДНЗ №3 «Теремок», з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом № 3 «Теремок», до складу якої входять педагогічні працівники.

Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків. Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі. Так станом на кінець 2017/2018 навчального року всього дітей 5-ти річного віку за мікрорайоном –232. З них відвідує ДНЗ -131 дітей, 27 дітей за бажанням батьків відвідує підготовчі до школи гуртки, 8-дітей відвідують інші садочки. З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227 (зі змінами та доповненнями).

Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2017/2018 навчальному році встановлено 26,00 грн. для дітей, які відвідують ясла і 34,00 грн. для дітей, які відвідують групи садка. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 відсотків від вартості харчування за день .

УДНЗ відвідують 48 дітей пільгових категорій. З них: напівсироти – 3, малозабезпечені – 2, багатодітні – 19, інваліди – 3, учасники АТО - 20.

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2017 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ №3.З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами.

Також у садочку користуються пільгами діти з сімей, які є переселенцями з тимчасово окупованої території України і районів проведення антитирористичної операції у кількості – 27 чоловік

Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне важення залишків продуктів. Організоване чергування на харчоблоці дало змогу простежити відповідність закладки продуктів з записом у відповідний журнал.

Протягом року працювала Рада ДНЗ з харчування, яка згідно плану проводила перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання. Медичним персоналом відповідно з вимогами, своєчасно відбираються добові проби, знімаються проби з готових страв.

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані.

Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів.

З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню, розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена Управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

З вересня 2015 року підписана угода на постачання альтернативної води у кількості 280 літрів на тиждень.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

На виконання ст.16., ст.35 Закону України « Про дошкільну освіту», та удосконалення організації медичного обслуговування дітей у ДНЗ, проведено аналіз захворюваності серед дітей дошкільного навчального закладу за I квартал 2018 року, який виявив наступні показники: кількість днів, пропущених через хворобу на одну дитину склала :

у дітей раннього віку - 2 днів.

у дітей дошкільного віку - 3 днів.

Всього по дошкільному навчальному закладу -3 днів пропущених однією дитиною по хворобі, у 2018 році цей показник склав - 5 днів.

Кількість випадків захворюваності у I кварталі 2017:

· у дітей раннього віку - 16 випадок ;

· у дітей дошкільного віку - 155 випадки, в середньому по ДНЗ цей показник склав – 171 випадок захворюваності на одну дитину, у 2017 року цей показник складав - 201 випадків.

Траплялись такі випадки захворюваності протягом I кварталу 2018 року:

· ГРВІ - ясла - 4 випадків; сад - 39 випадків.

· Інші хвороби - ясла - 12 випадків; сад - 116 випадків.

Вища за середній показник по дошкільному навчальному закладу захворюваність: ГРВІ, бронхіт, фаринготрахеїт в групах дошкільного віку.

Для зміцнення здоров’я та профілактики простудних захворювань проводилась комплексна оздоровча - профілактична робота.

Діти розподілені за групами здоров'я. Протягом всього року медпрацівники проводять спостереження за станом здоров'я дітей, фізичного виховання і проведення загартування, за живленням, за санітарним станом, спільно з вихователем здійснюється контроль за режимом дня і рухової активності протягом дня, за розвитком рухових навиків у дітей, їх емоційним станом.

Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

1.​Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

2.​Дотримання вимог санітарії.

3.​Здійснення гартування вихованців.

4.​Організація фізичного виховання.

5.​Чітке дотримання режиму дня.

6.​Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Протягом 2017/2018 навчального року активно працювала Рада закладу. Члени Ради закладу систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання. Рада закладу вела активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою території дошкільного закладу, проведенню ремонтних робіт. Засідання Ради закладу проводились регулярно.

Завдяки благодійній допомозі батьків було виконано:

· ремонт електричної плити;

· ремонт швейних машин​;

· смесітель у групи «Буратино» ;

· ремонт стиральних машин;

· установка бойлера на пральню та мед кабінет;

· поверка счетчика холодної води;

· купивля терморегулятора на бойлер;

· ремонт місць загального користування 1 та 2-го поверху загальною площою – 200 м2;

· покраска понелів – 160 м2;

· поклейка шпалер – 130 м2;

· ремонт дверних відкосів музичної зали .;

· закупівля тканини для проведення свят у музичниї зали;

· костюми для свят дитячі;

За бюджетні кошти було придбано:

· будівельні матеріали для ремонту туалету загального користування

· будівельні матеріали для ремонту у групах «Зірочка» та «Дюймовочка»

· килими у кількості 15 штук на сумму 30000гр.

· для харчоблоку : електропательня промислова та морозильна скриня

· бойлери у кількості 4 шт.

· для гр. «Чомусики» та «Дзвіночок»: будматеріали та сантехніка для ремонту туалету та спальні

· Посуд нержавіючий , а саме: каструлі 2л – 12шт, каструлі 3л – 12шт, каструлі 5л – 12шт, відра до 10л -12шт на сумму 17836гр, а також тарілки та чашки дитячі за потребою

· Встановлено пожежну сигналізацію у 2017р на сумму 92929,20, та у 2018р на сумму 194050,80.

· Линолеум для кабінету завідувача та місць загального користування

· У 2018р миючі та чистячи засоби на сумму 18302,70

· поновлено освітлення території дошкільного закладу лампи зовнішнього освітлення – 8 шт.

· придбання стендів;

· канцтовари на сумму 5435гр

· господарчі товари на сумму 7747,70гр

· водонагрівачі у кількості 4 шт на сумму5338гр

Планується зробити :

· ремонт у групах «Буратіно», «Казка», «Зірочка», «Ягідка», «Мальвіна», «Сонечко», «Капітошка»,

· ремонт та фарбування вуличного обладнання

· ремонт підлоги у трьох павільонах

· заміна вхідних дверей 6 шт

Під час місячника по благоустрою території закладу оновлені клумби кожної групи.

Була проведена підписка періодичних видань, закуплена методична література. Здійснюється оплата за послуги Інтернету, дератизація.

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту.

Фінансовий звіт придбаного інвентарю та виконаних ремонтних робіт по Пісочинському дошкільному навчальному закладу (ясла-садок)№3 «Теремок» за 2017/2018н.р.
Придбано Підрозділ, група Кіль - кість Сума (грн..)
1. Розробна дошка+половник харчоблок 3 420,00
2. Тен та терморегулятор гр. Зірочка» 1 330,00
3. Ремонт мийної ванни харчоблок 110,00
4. Термометри для холодильників харчоблок 3 100,00
5. Поріжок для ремонту леноліуму ДНЗ 1 126,50
6. Ремонт пральної машинки пральня 150,00
7. Шафа для музичної зали муззала 1820,00
8. Ремонт фотоапарату ДНЗ 1 300,00
9. Заміна скла на дверях спорт.зала 1 480,00
10. Мишка для компьютера ДНЗ. 1 60,00
11. Сантехніка ДНЗ 344,00
12. Ремонт бензокоси ДНЗ 1 390,00
13. Господарчі товари групи 1200,00
14. Шпалери муз.кабінет 5 315,00
15. Килимок при вході ДНЗ 3 575,00
16. Перезарядка вогнегасників ДНЗ 1985,00
17. Заземлення харчоблок 200,00
18. Ремонт ноутбука ДНЗ 1750,00
19. Ламбрикени і портьєри Муз.зала 9400,00
20. Господарчі товари ДНЗ 1409,00
21. Канцелярські товари ДНЗ 843,00
22. Ремонт пральної машини пральня 1850,00
23. Тканина Муз.зала 416,00
24. Періодичні видання ДНЗ 1740,40
25. Терморегулятор і тен Гр.Чомусики» 350,00
26. Ремонт духової шафи харчоблок 159,00
27. Стенди та таблички ДНЗ 3580,00
28. Електроутюг пральня 2 1987,41
29.Поріжок в спальню Гр.Білосніжка» 1100,00
30.Ремонт бойлера Гр.Сонечко» 530,00
31.Посуд харчоблок 1590,00
32.Шпалери+клей ДНЗ 3 1020,00
33.Ножі харчоблок 10 800,00
34.Меблі для холу ДНЗ 8610,00
35.Встановлення єлектросковороди промисловой харчоблок 850,00
36.Заміна труб хол. води Гр. Мальвіна» 785,00
37.Вазон «Флора» ДНЗ 3 955,00
38.Пожежні вказівники ДНЗ 650,00
39.Куточок природи Каб.завідувача 1 950,00
40. Костюми ДНЗ 1 5370,00
41.Електротовари ДНЗ 158,00
42.Мульча ДНЗ 10мішків 750,00
43.Буд.матеріали ДНЗ 1178,00
44.Ванна мийна харчоблок 1 400,00
45.Заміна вуличного освітлення ДНЗ
Всього на суму 58086,31

Кiлькiсть переглядiв: 179

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.